ΑΠÎŒ ΤΟ 1995 Η TECNOMOTOR ΕΊÎΑΙ ΣΥÎΕΤΑΙΡΟΣ ΜΕΓΑΛΩÎ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩÎ ΕΤΑΙΡΕΙΩÎ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗÎ ΑÎΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕÎΩÎ ΛΥΣΕΩÎ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑÎΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. ΑΥΤÎŒ ΕΊÎΑΙ ÎˆÎΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑÎΕΙ ΕΡΕΥÎΑ ΑΓΟΡΑΣ, ΤΗÎ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ÎΑ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ 2/3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ÎΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩÎΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟÎ ΣΥÎΕΤΑΙΡΟ ΤΗÎ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ, ΕΠΙΣΗΣ ÎΑ ΕÎΣΩΜΑΤΩÎΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ, ÎΑ ΣΥÎΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗÎ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟÎΤΟΣ ΣΤΗÎ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ÎΑ ΟΡΓΑÎΩÎΟΥΜΕ ΤΗÎ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗÎ ΠΩΛΗΣΗ.

ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΣΥÎΕΤΑΙΡΟΙ ΜΑΣ ΕΙÎΑΙ:


NEXION S.p.A. - Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Minio srl

A sole shareholder Minio company


42015 Correggio (RE) Italy, Via Modena n°34 - Tel. +39 0522 747411 - Fax +39 0522 631997
C.F. 06260730012 – P.IVA 01700320359  - R.I. RE 06260730012 - R.E.A. di RE n° 207099
Registro PILE IT09060P00000347 - Registro AEE N. IT08020000002814 - Capitale Sociale Euro 9.000.000 i.v.
Powered by Webprofessional - Privacy